Vítejte na našich nových stránkách Dortisimo.cz . Prosíme o strpení než vše doladíme a bude fungovat na 100%.Případně postřehy nám zašlete na office@dortisimo.cz

Dortisimo.cz s.r.o.

Prosecká 682/117 190 00, Praha 9
IČ: 24239241
DIČ: CZ24239241

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Dortisimo.cz s.r.o.

 

I. Preambule – Základní hodnoty společnosti a cíl etického kodexu

 

Mezi základní hodnoty společnosti Dortisimo.cz s.r.o. patří vzájemná úcta, důvěra, respekt, slušnost, vytváření pozitivních mezilidských vztahů a dodržování vysokých zásad profesionality, a to ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům, obchodním partnerům, dodavatelům, investorům i veřejnosti. Vedení společnosti si je plně vědomo svojí společenské odpovědnosti a deklaruje, že se bude těmito hodnotami a morálními standardy řídit v rámci rozhodovacích procesů a stejně tak zavazuje i svoje zaměstnance k jejich dodržování při každodenní činnosti.

Cílem tohoto etického kodexu je dosáhnout:

 • ve vztahu k zaměstnancům pozitivního pracovního prostředí s přátelskou atmosférou a s nulovou tolerancí jakékoliv formy diskriminace s ohledem na podporu osobního i profesního rozvoje našich zaměstnanců;
 • ve vztahu k zákazníkům a obchodním partnerům dlouhodobých partnerských vztahů založených na vzájemné důvěře, respektu a profesionalitě;
 • ve vztahu k veřejnosti posílení a udržení dobrého jména a pověsti společensky odpovědné firmy směřující k udržitelnému rozvoji odvětví cukrařiny
 

II. Principy společnosti ve vztahu k ochraně zaměstnanců

 

Společnost Dortisimo.czs.r.o. deklaruje, že ve vztahu k ochraně zaměstnanců bude uplatňovat tyto principy:

 • rovný přístup ke všem zaměstnancům bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, pohlaví, státní příslušnost, náboženství nebo ideologii, zdravotní postižení, věk nebo sexuální identitu;
 • nulovou toleranci k jakýmkoliv formám obtěžování, ponižování, sexuálního nátlaku či zastrašování;
 • právo zaměstnanců na lidskou důstojnost, soukromí a ochranu osobnosti;
 • důraz na vytváření přívětivého a důstojného pracovní prostředí založeného na pozitivních mezilidských vztazích, přátelské atmosféře a vzájemné důvěře;
 • podpora dalšího profesního i osobního rozvoje zaměstnanců.
 

III. Standardy chování zaměstnanců

 

Vedoucí zaměstnanci jsou vzorem morálních a etických hodnot pro ostatní zaměstnance a jsou odpovědní za dodržování Etického kodexu u podřízených zaměstnanců. Společnost Dortisimo.cz s.r.o. vyžaduje od svých zaměstnanců dodržování následujících principů chování:

V oblasti mezilidských vztahů:

 
 • Dodržujeme lidská práva a základní svobody, především právo na život a zdraví, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti, svobodu myšlení, náboženského vyznání a projevu.
 • Ctíme svobodu slova a v našem jednání uplatňujeme zásady kolegiality a spolupráce.
 • Vzájemně se respektujeme a chováme úctu ke svým kolegům.
 • Dodržujeme obecné zásady slušnosti, dobrých mravů a čestného jednání.
 • Případné kritické podněty vůči spolupracovníkům jsou podávány věcně, korektně a na základě objektivních podkladů.
 • K ostatním zaměstnancům i dalším osobám, se kterými v rámci plnění pracovních povinností vstoupíme do kontaktu, zachováváme za všech okolností rovný přístup bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, pohlaví, státní příslušnost, náboženství nebo ideologii, zdravotní postižení, věk nebo sexuální identitu.
 • Bereme na vědomí, že jakákoliv forma obtěžování, ponižování, sexuálního nátlaku, zastrašování, ať už fyzického či verbálního charakteru, je absolutně nepřípustná.
 

V oblasti dodržování právních předpisů a dalších závazných norem:

 
 • Ve všech oblastech své pracovní činnosti dodržujeme obecně závazné právní předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení, atd.), jakož i všechny vnitropodnikové předpisy a nařízení zaměstnavatele.
 • Zaujímáme stanovisko nulové tolerance k páchání jakékoli trestné činnosti, a to nejen, když je páchána jménem nebo ve prospěch společnosti Dortisimo.cz s.r.o., ale rovněž směrem k třetím subjektům.
 • V rámci plnění každodenních pracovních povinností dbáme na ochranu oprávněných zájmů zaměstnavatele.
 • Zavazujeme se k principům udržitelnosti a dodržujeme předpisy na ochranu bezpečnosti práce, zdraví a životního prostředí.
 • V souladu s vnitřními předpisy chráníme veškerý hmotný i nehmotný majetek společnosti před znehodnocením, zejména před poškozením, odcizením, plýtváním či zneužitím.

V oblasti střetu zájmů:

 
 • V rámci našeho rozhodování zaujímáme pozici nestrannosti a podporujeme férovou hospodářskou soutěž. Snažíme se zabránit zneužití postavení kohokoliv k získání neoprávněného prospěchu.
 • Snažíme se vyvarovat situací, které by vzbuzovaly dojem o existenci střetu zájmů.
 • Bezodkladně informujeme zaměstnavatele o všech mimopracovních aktivitách a vztazích, které by mohly být posuzovány jako střet zájmů (další výdělečná činnost, soukromé aktivity včetně politických funkcí apod.).
 • Dary a drobné pozornosti přijímáme a poskytujeme s obezřetností pouze za předpokladu, že jsou v daném případě posouzeny jako vhodné. V případě pochybností se obracíme na příslušný nadřízený útvar.

V oblasti komunikace s médii a veřejností:

 
 • Zachováváme loajalitu vůči společnosti, chráníme dobré jméno a pověst zaměstnavatele.
 • Vyjádření médiím podáváme pouze za předpokladu, že jsme k tomu pověřeni. Případné dotazy ze strany médií předáváme příslušnému tiskovému odboru či pověřené osobě.
 • Při komunikaci na sociálních sítích ze soukromého profilu se nevyjadřujeme jménem společnosti a nesdílíme interní informace společnosti nebo jejích obchodních partnerů.
 

Tento Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance společnosti Dortisimo.cz s.r.o. Jednání zaměstnanců, které je v přímém rozporu s tímto Etickým kodexem může být posuzováno jako závažné porušování pracovních povinností a budou z něj vyvozeny pracovněprávní důsledky.

přihlaste se k našemu
NEWSLETTERU
Chcete dostávat novinky, akce a další informace přímo do emailu?
Přihlašte se k odběru.