JIŽ 10 LET S VÁMI :)

Výběr měny:

Přihlášení
X
0produktů0,00 Kč s DPHKošík

Všeobecné obchodní podmínky pro kurzy

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro kurzy (dále jen "obchodní podmínky") se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu Dortisimo.cz umístěného na webovém rozhraní www.dortisimo.cz (dále jen "webové rozhraní") mezi naší společností:

Dortisimo.cz s.r.o., se sídlem Prosecká 682/117, Prosek, 190 00 Praha 9
IČ: 24239241
DIČ: CZ24239241
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201508
adresa pro doručování: Dortisimo.cz s.r.o., Podvinný mlýn 1418/2, 190 00 Praha – Libeň
telefonní číslo: +420 739 699 384
kontaktní e-mail: info@dortisimo.cz

jako poskytovatelem služeb
a vámi jako odběratelem služeb

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou se zavazujeme poskytnout vám službu uvedenou v objednávce a vy se zavazujete zaplatit nám cenu za službu (dále také jen jako "cena"), včetně případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby, uvedenou v objednávce.

1.1. Jaké služby poskytujeme?

Poskytujeme výukové kurzy Akademie Dortisimo v oblasti cukrářství (dále jen "kurz").

Vezměte, prosíme, na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané vám v rámci kurzu vyplývají ze zkušeností a znalostí poskytovatele služeb či osoby vedoucí kurz (dále jen "lektor"), a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané oblasti.

1.2. Na co se smlouva vztahuje?

Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy jednat vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb.

1.3. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služeb objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek .

1.4. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);
 • právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 7.3 těchto obchodních podmínek).

1.5. Čím se řídí náš právní poměr?

Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami
 • Reklamačním řádem pro kurzy, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany.

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník");
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.6. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete , že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Jak uzavíráme smlouvu?

Na webovém rozhraní je uvedena prezentace jednotlivých druhů kurzů včetně stručného popisu obsahu kurzu. Ceny kurzů včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní. Prezentace kurzů je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného kurzu a vaše kontaktní údaje.

Před závazným odesláním objednávky vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny. Doporučujeme zkontrolovat zejména druh objednaného kurzu a e-mailovou adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka "Dokončit objednávku". Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Pokud bude objednaný kurz před obdržením vaší objednávky kapacitně naplněn, zařadíme vás do databáze uchazečů s přednostním právem na uvolněné místo na kurzu , nebo vám nabídneme jiný termín vzdělávací akce.

2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu nebo se zúčastníte kurzu (podle toho, co nastane dříve).

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi v souladu s článkem 4 obchodních podmínek.

2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaných kurzů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny kurzů nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny kurzu ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout vám kurz za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít .

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva vám bude zaslána e mailem nebo na vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.7. Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.

2.8. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi vám poskytneme veškeré potřebné informace.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • bezhotovostně před poskytnutím služby online platební kartou;
 • bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2. Kdy nastane splatnost ceny?

V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet, nejpozději však před započetím kurzu.

Vezměte na vědomí, že neuhradíte-li cenu kurzu do doby splatnosti, vaše objednávka se ruší a nejsme povinni vám umožnit účast na kurzu.

3.3. V jaké měně můžete platit?

Platba služby je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR).

4. ZMĚNA A ZRUŠENÍ SMLOUVY

4.1. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku .

4.2. V případě vašeho zájmu o zrušení nebo změnu objednávky či přesunutí kurzu na jiný termín nás bezodkladně kontaktujte. Upozorňujeme vás, že na výše uvedené nemáte dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a provedení uvedených změn je možné pouze po dohodě s námi.

4.3. V případě zrušení objednávky z vaší strany si vyhrazujeme právo požadovat úhradu stornopoplatků v následující výši:

Počet pracovních dnů před konáním kurzu Výše stornopoplatku
Více než 10 40 % ceny kurzu
10 a méně (včetně nedostavení se na kurz) 100 % ceny kurzu

4.4. Vyhrazujeme si právo provést nezbytně nutné změny v parametrech kurzu uvedených v objednávce, zejména upravit obsahovou náplň kurzu, změnit termín kurzu nebo změnit lektora. Při provedení změn dle předchozí věty zůstane zachována kvalita i délka poskytované služby. O veškerých změnách vás budeme informovat e-mailem.

4.5. Termín kurzu nebo obsahovou náplň kurzu můžeme změnit nejpozději dva pracovní dny před původním termínem konáním kurzu. Pokud se změnou termínu nebo obsahové náplně nesouhlasíte, máte právo na odstoupení od smlouvy bez povinnosti hradit stornopoplatek.

4.6. Vyhrazujeme si právo kurz zcela zrušit v případě, že dojde k neočekávané a nepředvídatelné události (náhlé omezení dopravních služeb z důvodu stávky či nepříznivých povětrnostních podmínek, poškození či zničení prostor konání kurzu, onemocnění lektora apod.). Bude-li z důvodu neočekávané a nepředvídatelné události nutné zkrátit dobu trvání kurzu o více než 20 %, máte nárok na vrácení poměrné části ceny.

4.7. Při zrušení kurzu či odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze stran vám bude uhrazená cena kurzu (snížená o případné stornopoplatky) nebo její poměrná část vrácena na účet, který nám pro tento účel sdělíte nebo ze kterého jsme platbu přijali, a to do 14 dnů ode dne zrušení kurzu či odstoupení od smlouvy. Po vzájemné dohodě je možné použít vámi zaplacenou cenu jako zálohu na platbu jiného kurzu.

5. PODMÍNKY ÚČASTI NA KURZU

5.1. Právo na účast na zakoupeném kurzu můžete volně postoupit na třetí osobu.

5.2. Kurzy se konají v termínech a na místech uvedených na webovém rozhraní.

5.3. Účastí na kurzu vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách či na webovém rozhraní a pokyny lektora, budete se řídit jeho instrukcemi a zdržíte se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh kurzu.

5.4. Každý účastník kurzu je v průběhu kurzu povinen zejména:

 • dodržovat všechny pokyny lektora;
 • nenarušovat průběh kurzu hlukem či jiným nevhodným chováním;
 • nevyrušovat ostatní účastníky;
 • chovat se k lektorovi a ostatním účastníkům v souladu s obecně uznávanými pravidly chování;
 • počínat si za všech okolností tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku či zdraví lektora či třetích osob;
 • dodržovat bezpečnostní a požární předpisy platné pro budovu, v níž se kurz pořádá;
 • zdržet se používání technických zařízení ke sdílení obsahu kurzu.

5.5. V případě porušení článku 5.3 a 5.4 vám může být odepřeno právo další účasti na kurzu bez nároku na vrácení ceny.

5.6. Pokud do prostor, kde se koná kurz, vnesete věc, jste povinni odložit ji na místě k tomu určeném (dle našich pokynů). V případě, že dojde ke ztrátě či poškození věci, která nebyla na takovém místě odložena, nejsme odpovědni k náhradě způsobené škody na této věci.

5.7. V průběhu kurzu je bez výslovného souhlasu lektora zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či zvukově obrazové záznamy kurzu. Jakékoliv pořízené záznamy je dále zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či jinak poskytovat třetím osobám, a to úplatně i bezplatně.

5.8. Vyhrazujeme si právo pořizovat obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy z kurzu, na nichž může být zachycena podoba a projevy účastníků kurzu. Tyto záznamy jsme oprávněni zveřejňovat pro účely propagace, nabízení a poskytování našich služeb. Účastí na kurzu dáváte vy i případní další účastníci svolení s rozšiřováním své podoby ve smyslu § 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelné.

5.9. Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem kurzů, nebo informace, které v průběhu kurzu získáte od nás nebo od lektora, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni tyto informace jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám a šířit.

5.10. Obsah kurzu a materiály poskytované v rámci kurzu jsou chráněny naším autorským právem, případně autorským právem lektora nebo třetích osob. Materiály jsou určeny pouze pro vaši potřebu. Obsah materiálů nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu.

5.11. Při nerespektování autorských práv budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále máme za porušení našeho autorského práva právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

5.12. Je-li součástí kurzu certifikát o absolvování, zavazujeme se předat certifikát vám i dalším účastníkům prostřednictvím lektora nebo jiným vhodným způsobem. Podmínkou vydání certifikátu je absolvování celého kurzu. K předání certifikátu dojde ihned po skončení kurzu, nebo bude certifikát dle dohody zaslán elektronickou poštou.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem pro kurzy. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem pro kurzy důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k vaší spokojenosti.

7. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

7.1 Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

7.2 K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat kurzy, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

7.2 Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

8 OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

8.1 Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

8.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

9.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování , ani žádné takové nedodržujeme.

9.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.4. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2018.

          

 

Platební metody

 

Partneri

Odběr novinek

 

 

Dortisimo.cz - váš specialista na cukrářské potřeby. V nabídce naleznete potahovací hmoty, cukrářské potřeby, potravinářské barvy, fondány i vykrajovátka na cukroví a další suroviny a potřeby pro domácí pečení.  Vyšperkujte svoje domácí oslavy profesionálními dorty a dezerty!

 

Dortisimo.cz má výhradní zastoupení značek  : Smartflex, Food Colours, 4Cake, Fractal

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající od 1.3.2017 povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

© 2019, Dortisimo.cz, Všechna práva vyhrazena Dortisimo.cz | Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o. | Eshop na míru  AiShop

Facebook